جدایی

کاش هرگز در محبت شک نبود

تک سوار مهربانی تک نبود

کاش بر لوحی که بر جان و دل است

واژه ی تلخ جدایی،حک نبود

|+| نوشته شده توسط neda در  |
 
 
بالا